Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (προηγούμενη ονομασία: «Επιστήμη της Εφοδιαστικής»), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 146235/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2532/23-09-2014) και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α΄ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έως σήμερα, το Π.Μ.Σ. στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» λειτουργεί βάσει του ΦΕΚ 3579/Β/26-09-2019.

Κανονισμός Σπουδών:

ΦΕΚ Λειτουργίας:


© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo