Μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστήμονες που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις σε εταιρείες και οργανισμούς στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας.

Διάρθρωση Προγράμματος Σπουδών

Α’ Εξάμηνο

Διοίκηση λειτουργιών εφοδιαστικής

Η Θεματική Ενότητα, εισάγει το φοιτητή στις βασικές έννοιες, αρχές και πρακτικές της επιστήμης της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και στην παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του συστήματος logistics επιχειρήσεων και οργανισμών.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Φωλίνας

 

Μεθοδολογία έρευνας

Το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τη διαδικασία εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται θέματα σχετικά με τον καθορισμό του ερευνητικού προβλήματος, τη διατύπωση σκοπού, στόχου, ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων και την αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι ενότητες του ερευνητικού σχεδιασμού, εργαλείων συλλογής δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης δεδομένων έρευνας και χρήσης στατιστικών πακέτων, ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων και τέλος, πραγματοποιούνται ασκήσεις στη συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής εργασίας.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Αμαλία Σταφυλά

 

Οργάνωση και διοίκηση προμηθειών

Το μάθημα προσεγγίζει θέματα διοίκησης προμηθειών στο πλαίσιο της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξετάζονται θέματα στρατηγικών εφοδιασμού, οργάνωσης τμημάτων εφοδιασμού, λειτουργικής οργάνωσης και απόδοσης των προμηθευτικών λειτουργιών, καθώς και ειδικά θέματα διοίκησης προμηθειών.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Αηδόνης

 

Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τη δομή, την οργάνωση, τη λειτουργία, τις υποδομές, τα οικονομικά χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σχέση των μεταφορών με τις νέες τεχνολογίες, στο πλαίσιο των σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων logistics και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών στη διαχείριση και διοίκηση των μεταφορών στα σύγχρονα εφοδιαστικά δίκτυα, με έμφαση στην ανάλυση των συστημάτων και στη λήψη αποφάσεων.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρήστος Κεραμυδάς

 

Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Θεματική Ενότητα παρουσιάζει και αναλύει τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις λειτουργίες του συστήματος logistics επιχειρήσεων και οργανισμών και στα σύγχρονα δίκτυα εφοδιασμού.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Φωλίνας

 

Συστήματα ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το μάθημα μελετά και αναλύσει το σύγχρονο μοντέλο της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας-ΔΟΠ ως το συνδυασμό των προσπαθειών της ικανοποίησης του πελάτη, της συμμετοχής όλων των εργαζομένων, την συνεισφοράς των προμηθευτών στο θέμα ποιότητας, και τη δημιουργία προϋποθέσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωσή της. Επίσης, αναπτύσσονται διάφορα συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9001:2015, ISO 22000:2018), καθώς και τα εργαλεία ποιότητας, μελετώντας την αλληλεπίδραση αυτών στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Παναγιώτης Τσαρούχας

 

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τα βασικά δομικά στοιχεία, καθώς και τις κύριες λειτουργίες και διαδικασίες σε δίκτυα αλυσίδων εφοδιασμού. Παράλληλα, παρουσιάζονται δείκτες μετρήσεων της απόδοσης της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων και αναλύονται οι τύποι των βασικών αποφάσεων σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Οι φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα σχετικά με την ανάλυση των αναγκών των επιχειρήσεων και τη σχεδίαση μιας πολιτικής διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο την κατανόηση των κύριων εννοιών και του περιβάλλοντος ενός συστήματος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας

 

Διαχείριση αποθεμάτων και συστήματα αποθήκευσης

ΤΤο μάθημα προσεγγίζει τις βασικές αρχές της διαχείρισης των αποθεμάτων και στην κατανόηση των διαθέσιμων ποσοτικών τεχνικών για τη βελτιστοποίηση των διοικητικών αποφάσεων σχετικά με την οργάνωση και αναπλήρωση των αποθεμάτων έτσι ώστε να διασφαλίζεται το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την κατά το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης ή γενικότερα της συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπροσθέτως, η διδασκαλία του μαθήματος αποβλέπει στην πλήρη κατανόηση των σπουδαστών με τα βασικά συστήματα αποθήκευσης και την εξοικείωσή τους με τα συστήματα διαχείρισης αποθηκών.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Αηδόνης

 

Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα

Η Θεματική Ενότητα εισάγει το σπουδαστή στα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα. Επικεντρώνεται στην εξέταση των ολοκληρωμένων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων (συστήματα Enterprise Resource Planning) και στην επέκταση αυτών για την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (συστήματα Customer Relationship Management) καθώς και των σχέσεων με τα μέλη της εφοδιαστικής αλυσίδας (συστήματα Supply Chain Management).

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Φωλίνας

 

Ειδικά θέματα εφοδιαστικής και σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική

Η Θεματική ενότητα προσεγγίζει ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και προσεγγίζει επίκαιρα θέματα και εξελίξεις στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων . Διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων, επισήμανση προϊόντων μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς μεταβάλλεται και επικαιροποιείται, εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στη Διοίκηση Παραγωγής όπως επίσης και θέματα Μάρκετιγκ και Εφαρμογών Καινοτομίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα είναι μερικά από τα θέματα που αναπτύσσονται τελευταία στα πλαίσια της θεματικής ενότητας χωρίς αυτά να είναι και τα μοναδικά.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δημήτριος Τριανταφύλλου

Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα

Το μάθημα εστιάζει στην παρουσίαση και την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της διαχείρισης πράσινων εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται διάφορα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τη διαχείριση διαδικασιών logistics. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται αντικείμενα όπως η περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλείται από τις διαδικασίες logistics, οι τρόποι και τα εργαλεία της ποσοτικοποίησης της εν λόγω επιβάρυνσης και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η περιβαλλοντική διαχείριση των σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων, η ενσωμάτωση πράσινων πρακτικών ως μέρος μιας συνολικής εταιρικής στρατηγικής, καθώς επίσης και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαρίσιος Αχίλλας

 

Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τις θεμελιώδεις έννοιες και τις βασικές μεθοδολογίες, τεχνικές και αλγορίθμους της Επιχειρησιακής Έρευνας, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και μέσα από τις εφαρμογές τους. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, από πλευράς των φοιτητών, των βασικών εργαλείων του μαθηματικού προγραμματισμού και η εφαρμογή τους στο πλαίσιο της επίλυσης ποσοτικών επιχειρησιακών προβλημάτων και της λήψης αποφάσεων στις περιοχές της διοίκησης λειτουργιών εφοδιασμού και της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρήστος Κεραμυδάς

 

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία
Διπλωματική εργασία

Ανακοινώσεις Π.Μ.Σ

Μείνετε ενημερωμένοι πάντα για τα τρέχοντα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo