Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό ΔΦ 15/4901 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3579/26-09-2019/Τεύχος Β’) και τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo