∆ΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

 

 

Το Τµήµα ∆ιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού  του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας,  υλοποιεί κάθε ακαδηµαϊκό έτος αυτοδύναµο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθµό  2902  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ Β: 2796/13.07.2018)  και τις διατάξεις του νόµου 4485/2017 (Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, που προκύπτουν, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο(η), που  έχει  τις  κατά  το  νόµο  τυπικές και  ουσιαστικές προϋποθέσεις,  να  αποστείλει σχετική  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  για  τη  διδασκαλία  συγκεκριµένων  µαθηµάτων  του  προγράµµατος  σπουδών,  στη  γραµµατεία  του  Προγράµµατος, αυτοπροσώπως  ή  ταχυδροµικά  (στη διεύθυνση : Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Γραµµατεία Τµήµατος ∆ιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Κανελλοπούλου 2,  60100 Κατερίνη)  ή  µε  e-mail  (masterlogistics@teicm.gr),  υπόψη  του  ∆ιευθυντή  του Π.Μ.Σ., υποβάλλοντας συνηµµένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρεται το µάθηµα που ενδιαφέρονται να διδάξουν,

β. τα µέλη ΕΠ ή ∆ΕΠ αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα  και βεβαίωση της Γραµµατείας του

Τµήµατος, που υπηρετούν για τη βαθµίδα και το γνωστικό αντικείµενο της θέσης τους,

γ. οι υπόλοιποι πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, µε αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και παρα-στατικά  της  επαγγελµατικής,  διδακτικής  και  ερευνητικής  εµπειρίας  τους  (δηµοσιεύσεις,

ανακοινώσεις σε συνέδρια, µονογραφίες, κ.λπ.).

 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Συντονιστική Επιτροπή µε απόφασή της στην πρώτη συνεδρίασή της τον Οκτώβριο  κάθε ακαδηµαϊκού έτους, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των µελών Ε.Π.  του Τµήµατος και αξιολόγηση των υποψηφίων, που θα έχουν εκδηλώσει µέχρι τότε σχετικό ενδιαφέρον εκτός αν προκύψουν έκτακτες ανάγκες στη διάρκεια του εξαμήνου οπότε η  διαδικασία επαναλαμβάνεται αναλόγως. Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 36 του νόµου 4485/2017 και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας,  που ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του Προγράµµατος και στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος, η συνάφεια της επαγγελµατικής εµπειρίας και του διδακτικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείµενο, που καλούνται να διδάξουν. Το κριτήριο της αποτελεσµατικής και  αρµονικής  συνεργασίας  υπερισχύει  ιεραρχικών  αντιλήψεων.  Εφόσον  ικανοποιούνται  τα αναγκαία προαναφερθέντα κριτήρια η επιλογή διδασκόντων γίνεται δίνοντας προτεραιότητα στα µέλη Ε.Π. του Τµήµατος ∆ιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό για την κάλυψη των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, τότε ως διδάσκοντες επιλέγονται µέλη ΕΠ ή ∆ΕΠ από άλλα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ή προσκαλούνται ως εξωτερικοί συνεργάτες, ειδικοί επιστήµονες  από επιχειρήσεις και οργανισµούς, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα, δηλαδή διδακτορικό τίτλο σπουδών, σχετική επαγγελµατική εµπειρία και αξιόλογη διδακτική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί επίσης να ανατίθεται επικουρικό έργο σε καθηγητές εφαρμογών των  Τ.Ε.Ι. ή σε εξωτερικούς συνεργάτες οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα, δηλαδή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εξειδικευµένες γνώσεις, σχετική επαγγελµατική εµπειρία και αξιόλογη διδακτική, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα προσφερόµενα µαθήµατα, τη δοµή και το περιεχόµενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα (masterlogistics.teicm.gr) και στη γραµµατεία του Προγράµµατος (τηλ. : 2351020940, e-mail : mastserlogistics@teicm.gr).

 

 

 

                                                                                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ.

                                                                                                   Δρ. Δημήτριος Φωλίνας

                                                                                                  Αναπληρωτής Καθηγητής