Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

 

1. Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Επιστήμη της Εφοδιαστικής», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 146235/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2532/23-09-2014) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η υποβολή του αιτήματος έγκρισης του Π.Μ.Σ συνοδεύθηκε με το υπ’ αριθμ. 140/13−01−2014 έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από 5 Δεκεμβρίου 2013 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από την Α.Δ.Ι.Π.

2. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (Α΄ 148).